کارآزمایی پریمیکس هایپوکسی رلیف

طرح تحقیقاتی کارآزمایی پیش مخلوط درمانی "هایپوکسی رلیف" با هدف بررسی تاثیر و عملکرد پریمیکس درمانی "هایپوکسی رلیف" بر وقوع فشار خون ریوی و فاکتورهای مرتبط با آن در جوجه های گوشتی توسط شرکت میناطیور و دانشگاه تهران در حال اجرا است. مجری این طرح آقای دکتر زاغری هستند و مهندس محمد هوشیار و دکتر اعظم یوسفی با ایشان همکاری دارند.

بالا