آزمایشگاه شیمی

آزمایشگاه شیمی مینا طیور به تازگی با بهره گیری از جدیدترین و مدرن ترین تجهیزات آزمایشگاهی راه اندازی شده است. اندازه گیری ویژگی های فیزیکی و شیمیایی مواد اولیه و خوراک مانند اندازه ذرات، آزمون آگلومره-شدن آنزیمها و قابلیت مخلوط شدن از جمله آزمایش هایی است که در این آزمایشگاه انجام می شود. 

بالا