مخازن مواد ناقل و رقیق کننده

  • پوشش رنگ اپوکسی

  • اسکلت خارجی

  • عایق شدن جهت کنترل تبادل حرارتی

بالا