ردیف

عنوان دوره

تاریخ

مدرسین

مکان

جزئیات

1

 تغذیه مرغ مادر گوشتی

۱۳۹۷/۰۲/۲۴

دکتر مجتبی زاغری

دانشگاه گیلان

مشاهده

۲

ساخت مکمل ویتامینه

۱۳۹۷/۰۲/۳۰

دکتر مجتبی زاغری

آکادمی میناطیور

مشاهده

۳

تغذیه مرغ مادر گوشتی

۱۳۹۷/۰۳/۲۱ تا
۱۳۹۷/۰۳/۲۲

دکتر مجتبی زاغری - دکتر شیرین هنربخش - مهندس امید نوری - مهندس حسین مهرورز

آکادمی میناطیور

مشاهده

۴

تلقیح مصنوعی در مرغ های مادر

1۳9۷/۰۶/۱۹

دکتر مجتبی زاغری -دکتر مهدی ژندی - مهندس حسین شریده

آکادمی میناطیور

مشاهده

۵

میکسر در فن آوری تولید خوراک

۱۳۹۷/۰9/۲8

دکتر مجتبی زاغری - دکتر شیرین هنربخش - مهندس امید نوری

آکادمی میناطیور

مشاهده

۶

 تغذیه و جیره نویسی پیشرفته در مرغ مادر گوشتی

۱۳۹8/۰4/09 و

 ۱۳۹8/۰4/10

 دکتر مجتبی زاغری - دکتر لیلا لطفی

 آکادمی میناطیور

مشاهده

بالا