خطوط انتقال

  • عمودی

  • پوشش داخلی کاملا نچسب

  • قابلیت کنترل و مشاهده نحوه انتقال مواد

  • انطباق قطر، متناسب با ویژگی­های فیزیکی مواد

بالا