سعید موذنی زاده

مدیر عامل

s.moazenizadeh@minatoyoor.com

مجتبی زاغری

رئیس هیئت مدیره - رئيس گروه علمي و فني

m.zaghari@minatoyoor.com

صدیقه حیدری

نایب رئیس هیئت مدیره - مدیر انتشارات

s.heydari@minatoyoor.com

حسین مهرورز

مدیر تولید

h.mehrvarz@minatoyoor.com

لیلا لطفی

معاون علمي و فني

l.lotfi@minatoyoor.com

مهدی صوفی محمدی

کارشناس تولید

m.mohammadi@minatoyoor.com

محمد رضا طاهری

مسئول فنی

m.taheri@minatoyoor.com

اعظم یوسفی

عضو آکادمی میناطیور

a.yousefi@minatoyoor.com

مجید فرتوت

تکنسین تاسیسات

m.fartoot@minatoyoor.com

سارا بوربور

کارشناس تحقیق و توسعه

sboorboor@minatoyoor.com

بالا