سعید موذنی زاده

مدیر عامل

s.moazenizadeh@minatoyoor.com

مجتبی زاغری

رئیس هیئت مدیره - مسئول گروه علمی و فنی

m.zaghari@minatoyoor.com

صدیقه حیدری

نایب رئیس هیئت مدیره - مدیر انتشارات

s.heydari@minatoyoor.com

حسین مهرورز

مدیر تولید

h.mehrvarz@minatoyoor.com

مهدی صوفی محمدی

کارشناس تولید

m.mohammadi@minatoyoor.com

محمد رضا طاهری

مسئول فنی

m.taheri@minatoyoor.com

مجید فرتوت

تکنسین تاسیسات

m.fartoot@minatoyoor.com

امین دیندارصفا

کارشناس تحقیق و توسعه

a.dindarsafa@minatoyoor.com

لیلا لطفی

متخصص فرآوری مواد خوراکی

l.lotfi@minatoyoor.com

مریم بهمن جاه

پشتیبانی

m.bahmanjah@minatoyoor.com

سارا بوربور

کارشناس تحقیق و توسعه

sboorboor@minatoyoor.com

بالا