سعید موذنی زاده

مدیر عامل

s.moazenizadeh@minatoyoor.com

مجتبی زاغری

رئیس هیئت مدیره - مسئول گروه علمی و فنی

m.zaghari@minatoyoor.com

صدیقه حیدری

نایب رئیس هیئت مدیره - مدیر انتشارات

s.heydari@minatoyoor.com

سید مقداد کافی موسویان

مدیر بازرگانی

m.mousavian@minatoyoor.com

محمد حسین زمانی

کارشناس بخش بازرگانی

m.zamani@minatoyoor.com

مجید فرتوت

تکنسین تاسیسات

m.fartoot@minatoyoor.com

امید نوری

سوپروایزر تولید

o.nouri@minatoyoor.com

حسین مهرورز

مسئول فن آوری - تحقیق و توسعه

h.mehrvarz@minatoyoor.com

بهاره عبدلی

مسئول امور دفتری

b.abdoli@minatoyoor.com

مهدیه اکبری

مدیر امور مالی

m.akbari@minatoyoor.com

مریم بهمن جاه

پشتیبانی

m.bahmanjah@minatoyoor.com

سارا بوربور

کارشناس تحقیق و توسعه

sboorboor@minatoyoor.com

لیلا لطفی

متخصص فرآوری مواد خوراکی

l.lotfi@minatoyoor.com

اعظم یوسفی

کارشناس فنی

a.yousefi@minatoyoor.com

بالا