ساختار خط تولید

• طراحی عمودی خط تولید
• قابلیت شستشوی خط تولید توسط فشار هوا

بالا